ஆடு மேய்க்கும் ஜோதி ஆண்டி

இந்த கதையில் நான் ஆடு மேய்க்கும் ஜோதி ஆண்டியை எப்படி ஓத்தேன் என்று சொல்கிறேன்.