வேலம்மாவுக்கு ஏற்பட்ட காதல் கப்பல்

வேலம்மாவும் ரமேஷும் அவர்களின் திருமணநாளை சொகுசு கப்பலில் கொண்டாட முடிவு செய்தனர். அதிகாரி அவளது வைபிரேட்டரை கண்டு பிடித்து அது ஆயுதம் இல்லை என்று நிரூபிக்க சொல்லுவார் என்று நினைக்கவே இல்லை