வந்தான் ஓத்தான் படுத்தான் ரிப்பீட்டு – 6 (முடிவு)

ஒரே நாள் ஐந்து முறை திரும்ப திரும்ப அதே நிகழ்வுகளுடன் நடந்தேற, ஆறாவது முறையும் அதே நாள் நடந்தால், நம் நாயகன் என்ன செய்ய போகிறான் பார்ப்போம்.

வந்தான் ஓத்தான் படுத்தான் ரிப்பீட்டு – 5

ஒரே நாள் நான்கு முறை திரும்ப திரும்ப அதே நிகழ்வுகளுடன் நடந்தேற, ஐந்தாவது முறையும் அதே நாள் நடந்தால், நம் நாயகன் என்ன செய்ய போகிறான் பார்ப்போம்.

வந்தான் ஓத்தான் படுத்தான் ரிப்பீட்டு – 4

ஒரு நாள் மூன்று முறை திரும்ப திரும்ப அதே நிகழ்வுகளுடன் நடந்தேற, நான்காவது முறையும் தே நாள் நடந்தால், நம் நாயகன் என்ன செய்ய போகிறான் பார்ப்போம்.

வந்தான் ஓத்தான் படுத்தான் ரிப்பீட்டு – 3

ஒரு நாள் தவறு செய்கிறீர்கள், மீண்டும் அதே நாள் திரும்பவும் நிகழ்கிறது, திருத்திக்கொள்கிறீர்கள். மூன்றாவது முறையும் அதே நாள் திரும்பவும், என்ன செய்வீர்கள்? நம் நாயகன் என்ன செய்வான் பார்க்கலாமா.

வந்தான் ஓத்தான் படுத்தான் ரிப்பீட்டு – 2

தன் நன்பனக்கு செய்த துரோகத்தை எண்ணி எண்ணி குற்ற உணர்ச்சிக்குள் அகப்பட்டு அதில் தூங்கி எழுந்த கார்த்திக்குக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சியின் தொடர்ச்சிதான் இந்த பகுதி.

வந்தான் ஓத்தான் படுத்தான் ரிப்பீட்டு – 1

எனது முந்தைய கதைகளை போல ஒரு வித்தியாசமான கதையுடன் உந்தகளை சந்திக்க வந்துள்ளேன். இந்த காதயின் நாயகன் அவன் வாழ்க்கையில் நடவிருக்கும் அதிசய நிகழ்வுகளை பற்றிய கதை இது.