என் அம்மாவுடன் நான்

நான் வசிப்பது ஒரு சிறிய கிராம, எப்படியும் நூறு வீடுகள் இருக்கும். எனது அம்மா பேரு பாக்கியா. நாற்பத்து இரண்டு வயது ஆகும் எனக்கு பெரிய முளை உண்டு.

என் அம்மாவுடன் நான் 2

முதல் கதையில் பீய் காட்டு ல வச்சி என் அம்மாவை ஓத்தது பற்றி சாென்ன. இந்த கதை ல எங்க கூட வேலை பாக்குர கலா அக்கா வ ஓத்தது பற்றி சாெல்லுதன் .

என் அம்மாவுடன் நான் 1

இந்த கதையில் என் அம்மாவை எப்படி ஒத்தேன். என்பதனை உங்களிடம் சாெல்லுகிறேன். இந்த கதையில் என் ஊர்கார பாெம்பளைகளை எப்படி ஓத்தேன். என்பதனையும் சாெல்லுதன்.

Scroll To Top