குடும்ப ஓலு – 3

இந்த கதையில் என் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் பற்றி என் குடும்பத்தை பற்றியும் என் குடும்பத்தில் நடக்கும் ஓலு பற்றியும் உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

குடும்ப ஓலு – 2

இந்த கதையில் என் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் பற்றி என் குடும்பத்தை பற்றியும் என் குடும்பத்தில் நடக்கும் ஓலு பற்றியும் உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

குடும்ப ஓலு – 1

இந்த கதையில் என் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் பற்றி என் குடும்பத்தை பற்றியும் என் குடும்பத்தில் நடக்கும் ஓலு பற்றியும் உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

அம்மாவும் மாலதி அக்காவும்

இந்த கதையில் என் அம்மா மற்றும் அம்மாவின் தோழி இரண்டு பேர் என்னென்ன செய்தார்கள் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

அம்மா சித்தால் – 6

இந்த கதையில் நான் அம்மா சித்தால் வேலைக்கு போகிறோம். அங்கு நாங்கள் இரண்டு பேரும் யார் யார் உடன் படுத்து ஓலு வாங்குகிறோம் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

ஆண்டியை ஓத்த டெய்லர் – 3

இந்த கதையில் டெய்லர் கடையில் நடந்த சம்பவத்தை உங்களிடம் கூறுகிறேன். எப்படி டெய்லர் ஆண்டி யை போட்டார் என்பதை உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

அம்மா சித்தால் – 5

இந்த கதையில் நான் அம்மா சித்தால் வேலைக்கு போகிறோம். அங்கு நாங்கள் இரண்டு பேரும் யார் யார் உடன் படுத்து ஓலு வாங்குகிறோம் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

ஆண்டியை ஓத்த டெய்லர் – 2

இந்த கதையில் டெய்லர் கடையில் நடந்த சம்பவத்தை உங்களிடம் கூறுகிறேன். வாங்க எப்படி டைலர் ஆண்டியை போட்டார் என்று தொடர்வோம்.

அம்மா சித்தால் – 4

இந்த கதையில் நான் அம்மா சித்தால் வேலைக்கு போகிறோம். அங்கு நாங்கள் இரண்டு பேரும் யார் யார் உடன் படுத்து ஓலு வாங்குகிறோம் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

அம்மா சித்தால் – 3

இந்த கதையில் நான் அம்மா சித்தால் வேலைக்கு போகிறோம். அங்கு நாங்கள் இரண்டு பேரும் யார் யார் உடன் ஓலு வாங்குகிறோம் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.