அழகின் அதிகாரங்கள் – 1

இந்த காம கதையில் எப்படி ஒருத்தன் ஒரு பெண்ணின் அடிமை ஆகி அவளுக்கு கேட்டதை எல்லாம் செய்கிறான் என்று இதில் பார்க்கலாம்.