கல்லூரி தோழி காம தோழியான கதை

அத்தனை நாள் என் உயிர் தோழியாக இருந்தவள். இன்று என் முன் ப்ரா மற்றும் பேண்டீஸ் உடன் காம தோழியாக நின்றாள்.