பாமா டீச்சர்

பாமா டீச்சரை கல்லூரியில் மடக்கி.கதரகதர வைத்து ஓத்து அவளை வச்சி செய்தேன். என்பதை குறும் கதை.