“நாட்டுகட்டழகி”!

இந்த நாடுகட்டழகியும், நானும் 1 வருஷம் முழுக்க விடாம செஞ்ச, விளையாட்டு உங்களுக்கு சமர்ப்பணம்.

அழகிய லைலா!!!

இது என்னோட இளம் வயதில் நடந்த சம்பவம், ஆனால் சம்பவம் செய்யல ஏன் என்றால் அப்போது செய்ய தைரியம் இல்லை.