Veedil Nanparkaludan – 1

Enathu pejar visvik. Vajathu 26. Nan padipu mudithu sujatholil seaikiren. Eanaku nala sila nanparkal ularkal. Aval pejar sukanthini. Vajathu oru 40 irukum. Pothuniramanaval. Konjam kadai than, analum aval alaku vera level. Nala sexiyana mukam. Alakana mulaikal. Nala kundi. Nadakum poluthu kundi apadi adum avaluku.

Ilavajathileje kadijirupal pola. Aval eanaku oru valijil thoorathu sontham. Sila velaikalil thevaipadal eangal veeduku varuval vanthu uthavi seaival ethavathu. Apadi orunal avalai eanathu nanpan kandan. Avan avalai pati enidam visarithan. Pinar eana aunty da seama kadai eana soli kathaithuvidu poiividan.

Pinar silavelaikalil. Avalai parka parka eanakum mood akum. Ipadi pokajil orunal aval thanijaka eanathu veedil nindal. Nan velai vidajamaka podu vantha kalajil oru tea keden. Poduvanthu thathal. Kudithen. Piraku nanraka ulathu. Eana kurividu nan eanathu araikul poiividen. Anal aval mukam oru vithijasamaka irunthathu.

Nan udupu mathi vidu phone kathaithuvidu velijil vara 20 nimidam akividathu. Avalai kanavilai enge ena thedikondu poka. Aval engal bathroomil irunthu vanthal. Aval mukam kaluvijirupal pola aval mukam muluthum thani vadinthathu. Aval sadajilum angange thani. Parpathatku eanaku kamathai elupum uruvamaka kanapadal.

Nan sirithuvidu poiividen. Pirakum varavilai enruvidu parka ponal aval arajil than dress ahh kaladi vera dress ahh poda ajathamanal. Nan parthukondu irunthen. Aval bra ,jadiudan ninral.

Pina thanathu pavadajai poda ajathamaki podu mudithal. Eanaku vilankijathu aval purapada ajathamakiral eana. Eanalum poruka mudijavilai. Thopai vajiril alamana thopul. Nala mulai eana kolai alaku. Nan porumajilanthu arajai thiraka aval athai ethirparkavilai. Than iru kaikalal thanathu marpai maraithal.

Eana palakam ithu. Thider enru poda thampi velijila enral. Eanaku manam kekala. Eanala adaka mudijala athan vanthudan. Nenga avalavu alaku enru sola sirithaval ponga velila. Ithu thapu enral. Nan nam iruvarukum therinthal eana thavaru. Veru jaridamum sola vendam enrapdi avalai kadijanaithen.

Aval eanai thalinal. Nan vidavilai. Pinar avalum inankinal. Iruvarum mari mari muthamalai polinthukondom. Nan aval marpai thooda arampikajil jaro kupiduvathu pola irunthathu. Iruvarum suja nilaiku vanthom. Aval parunga jar nu soli kathava sathinal. Nan parthal eanathu nanpan. Vahhda enren. Eanaku avalai vidavum manamilai. Eanaku poluthu pokala athan vanthan enran. Nan ahh eanrathum eana seaithai enran.

Nan sirithan. Avan eana enru kedka nan vidajthai sonen. Ne andaiku sinavala kiss panidu iruka vanthu kupira ne emrathum avanuku orea asai. Athukena randu perum seaivam endal. Nan podah enru sola avalum kanakaka vanthal. Podu varan nan nu soli velikidal. Ivan udanea aluval mudikama enga nu kedan. Avaluku vilanki vidathu pola mukamarijahu. Eanaiparthu muraithal. Nan pajanthu viden. Veda sonal enathu nilai ena.

Avan vidavilai avalai. Inga vanga nu kuidu kaijai iluthan. Aval viduda plz emral. Avan nanga thanea velila jaruku therija pokuthu plz nanga jaraum pakavum ila kadasi kadidu achum ponga nu kenchinan. Nan muthalil avali kiss adithathilo enavo mood ajirunthirupal pola.

Viru viru enru kathavai sathividu ule ponal. Nangalum poka apadije ninral. Avan pina pakathal poii kadipidithan. Aval athai eduka mutpadavilai. Nanthan muthal enru nan poka sirithal. Udanai avalai kadijanaithen. Avalathu vajai envajal iluthu aval uthadai kadithen.

Pina aval nakai en nakal pisainthen. Piraku aval vidavilai. En vajai urinci eduthal. Ivan avaluku pin pakathal aval kaluthu muuthuku eana elavataum thadavinan. Piraku nan avalin sadai buttonkalai kaladi sadajai eduka bravudan nindal.

Avalathu marpukalai pisainthen. Aval sinunkinal. Pin avan thirupi aval marpukaliku padapada eana adithan. Aval valijil kathinal. Pin avaluku mukathilirunthu marpu varai muthamidan. Meendm marpil adika aval kathinal. Nan thirupi avalathu vajirai naki thopulil nakai viden.

Aval ahhshhh nu munakinal. Avalthu bravai nanpan kaldinan. Avalathu marpu lesaka thonkijathu pola ninrathu. Avan avalthu kathil eana thonkirathu lesaka kanaper aditharkala eana kedan. Aval onrum solavilai. Nan aval vajirai nakijapadi marpai en kaiku parisalithen. Pisainthu eduthen.

Pin elumpi aval marpukalai nakinen. Vajal kavi eduthen. Eanaku pal thanga nu kedu sapinen. Aval epadi thara unaku nu nanpan kedu sirithan. Avanuku seaikai kada aval kaikal irandaum avan pinuku pidthan. Nan aval marpil sap sap enru adithen. Kathinal. Aluthal. Piraku nakal varudinen.

Apadije en nanpan thirupi nan seaitha anaithaum seaithan. Aval avanai oru kama mirukam enru aithirupal pola. Nanea apadithan naithen. Avalavu seaithan avalai. Pinar avalathu pavadajai kaladinan velai jadiudan ninral. Avan munpakathal apadije mananthu.

Eana manam haa eanathadi vachiruka apidi enru kedu than kaijal jadiudan aval samanai theithan. Aval vali kalantha sukathil mithanthal. Nelinthal. Nan aval kundikal iradndaum adipathum kadipathumaka irunthen. Aval munuku pinuku eana ethai anupavika enru therijamal irunthal.

Apidije aval jadijai kaladinom. Kadu pola majir. Avan aval samanai vajal naki eduthan nan aval kundikalai konjinen. Pin avan avalai thirupi aval kundikalai patham pathan. Nan avalathu samanai naku,viral eana anaithalum seithen. Aval uchamadainthal. Udanea aval mathananeerai apadijea nakinan en nanpan. Pinar meendum velajai thodarnthom. Avan soothai naka nan koothijai nakinen. Aval nelinthal.

Pinar avalai apadije kadilil podom. Nan aval vajilthodanki padipadijaka keela vamthu aval koothijai adainthen. Athatkidajil aval marpai pulinthu viden. En nanpan engajo podu vajthan. Udanea nan mela kavanikiran nee kela aluvala mudi enru koorividu. Avalathu mukathai muthamidan.

Pin aval akulai manantham. Athu pothai kuduthathu pola aval uthadai kadithan. Pin marpai thadavinam. Nan eanathu viralai aval samanukul vidueduthem. Piraku eanathu poolai avaluku koduthen. Aval kadilil irunthu eanathu poolai nanraka umpinal. En nanpan aval marpai panthadinan. Nala umpalin pin en kanchi aval vajil.

Nan avalathu koothijai patham parka arampithen. Avan avanathu poolai aval vaikum than kaikalai aval mankanikalum koduthan. Nan eanathu poolai methuvaka vidu eduthen. Piraku vekathai athikarika avanum than kancijai aval vajil vidan. Nan vekathai athikarithathai thanga mudijathu kathinal.

Avan aval vajai pothuvathu viduvathumakavum avalathu marpai adipathumakavum avalathu vajiril ankanke nulium vidan. Aval vali kalantha sukathil uchamadainthal. Nan vidvilai avanai vilaka soli aval mel paduthu avalathu marpai pisainthu kondu avaluku mutham koduthapdi vekathai koodi uchamdainthen.

En kanchi aval pundajal vadinthathu. Apadije kadilil paduthu viden. Avalai elupi en nampan patham parthan. Ivan paduka aval avan mel eri irunthu savari seithal. Avan avalathu marpukalai mari mari adithu olthan. Iruthijil aval uchamadaja avanum kamchijai irakinan. Aval kalaithu vilunthu vidal kadilil. Nam avalai naduvil vaithu iruvarum mari mari avalai nondinom. Pinar oru valijaka elupi. Nika vaithu ooluku thajaranom.

Avalathu pundajil en poolai soruki adinen. Avalai ini ne adunu keka aval adinal. Piraku viduvithu meendum umpa koduthen. Aval nanraka umpinal. Avan kunijavaithu aval soothil than nakal aradchi seithan. Aval munakijapadi eanai umpinal. Piraku avalathu samanil en poolai vidu methuvaka oka arampithen. Avan than viralai vidu eduthan aval soothil. Aval kadum mokathil irunthal.

Aval nachu pakathapadi avan poolai aval soothil serukividan. Aval peeridu kathinal. Eanadi kathira ethina per vidvai. Virinchu kidaku nu kedapdi vidu eduthan. Aval valijilum en kanavanuku piraku mengal thanda ena ipidi nasam seijirijal. Avar soothila nala seaivar enral. Unaku virupamilamala nanga seairam nu kedapadi avalai adithan avan.

Avalum pathikuku nala vidungada ula. Enral. Iruvarum nala vithamaka orea merathil vidu eduka aval uchamadainthunelinhal. Nangal vidavilai vekathai koodi othathil. Avan soothilum nan koothijilum kanchijai vidom. Pin avalai kadilil thali athe mathiri orea nerathil vidu eduka aval ijalathu ponal. Uchamadainthal. Moovarum orea nerathil uchamadainthu kathinom. Piaku aval paduthuvidal.

Nanum kalithu vuden. En nanpan kalikavilai. Avalathu udal muluthum muthamidan. Piaku avan semru vidan. Aval elumpi mukathai kaluvividu redy aki podu varan enru soli vidu sneral. Anraja nalai moovarum maraka mudijathu.

Ithu oru katpanai kathai. Jarajavathu hurt panijirunthal sorry.

Leave a Comment