நண்பனின் மனைவியை கர்ப்பமாக்க நண்பன் என்னை அழைத்தான் – 3

மூன்றாம் பாகத்தில் மனைவியை கற்பமாக்க என் நண்பன் என்னை கூப்பிட்டான், பின் எப்படி அவன் மனைவிக்கும் எனக்கும் காமம் நடந்தது என்று பார்ப்போம்.

நண்பனின் மனைவியை கர்ப்பமாக்க நண்பன் என்னை அழைத்தான் – 2

இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் மனைவியை கர்ப்பம் ஆக்க என் நண்பன் என்னை அழைத்தான், பின் எப்படி அவன் மனைவிக்கும் எனக்கும் காமம் நடந்தது என்று பார்ப்போம்.

நண்பனின் மனைவியை கர்ப்பமாக்க நண்பன் என்னை அழைத்தான்

நண்பனின் மனைவியை கர்ப்பமாக்க நண்பன் என்னை அழைத்தான் அதை‌ எப்படி சிறப்பாக செய்தேன் என்று படியுங்கள்.இருதியில கர்ப்பம் ஆனாளா இல்லையா என்று.