அக்காவின் விவாகரத்து நாள் எண்களின் முதலிரவு (Akkavin Vivagarathu Naal)

என் பெயர் விக்ரம். என் அக்கா மணிமமகலை. என் அக்காவிற்கு அன்று தான் விவாகரத்து ஆனது. அப்மொது அவளுக்கு வயது 31 தான் ஆகி இருந்தது. வீட்டில் எல்மைாருக்கும் ஒமர மசாகம். ஆனால் என் அக்காமவா அன்று தான் பகாஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தால். அவள் முகத்தில் அவ்வளவு நாள் இருந்த மசாகம் அன்று தான் பகாஞ்சம் தணிந்து இருந்தது.

இலத புாிந்துபகாள்ள மவண்டுமானால் பகாஞ்சம் ெின் மநாக்கி பசல்ை மவண்டும்.

அவளுக்கு திருமணம் 25 வயதில் ஆனது. திருமணம் ஆகி முதல் இரவில் இருந்மத சண்லை பதாைங்கியது. அன்று இரவு அவளுக்கு ெிறந்த நாள். அதற்க்கு அவளது நண்ெர்கள் நள்ளிரவு மகக் பவட்ை. முதலிரவு பதாைங்கமவ இரவு ஒரு மணிக்கு மமல் ஆகிவிட்ைது. அன்றிலிருந்மத அவள் கணவனுக்கும் அவளுக்கு சிறு சிறு விஷயங்களில் சண்லை வர.

மாமியார் மெசுச்சுகலளயும் அவளால் தாங்க முடியவில்லை. அவள் நல்ை மவலையில் இருந்தால். அவலள வற்புறுத்தி அந்த மவலைமய விை பசால்ை. இவமளா மாட்மைன் என்று ெிடிவாதமாய் இருந்தால். அப்ெடிமய பசல்ை. 3 மாதங்களிமைமய சண்லை பொிதாகி அவள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துவிட்ைால்.

ெிறகு பொிமயார்கள் மெசி. அவர்கலள தனி குடித்தனம் லவத்தார்கள். ெிறகு பகாஞ்ச நாள் எந்த ெிபரச்சலனயும் இல்லை. ஆனால் எனக்கு அவர்களுக்குள் ஏமதா சாியில்லை என்ெது நன்றாகமவ பதாிந்தது. வருைங்கள் பசன்றது. அவ்வப்மொது ஏமதனும் சண்லை மொட்டு விட்டு வீட்டுக்கு வந்துவிடுவாள். ஆனால் சிை நாட்களில் அவள் கணவன் வந்து கூட்டி பசல்வர்.

அலத நங்கள் பொிதாக எடுத்துக்பகாள்ளவில்லை.

அப்ெடி இருக்லகயில் தான் அவளுக்கு ஒரு குழந்லத ெிறந்தது. அது ெிறந்த ெின்னர் மமலும் ெை ெிரச்சலன. என்ன பெயர் லவப்ெதிலிருந்து. எங்கு லவத்து பெயர் லவப்ெது என்று ஒமர சண்லை. அவளின் 28 ஆவது வயதில் இந்த ெிரச்லன நைக்க. அதற்க்கு மமல் முடியாது என்று ஒமரடியாக வீட்டுக்கு வந்துவிட்ைால்.
வீட்டில் வந்து ஒமர அழுலக.

எனக்கு ொர்க்க ொவமாக இருந்தது. நானும் அவலள மதற்றிமனன். எனக்கு அப்மொது வயது பவறும் 21 தான். இருந்தாலும் எனக்கும் அவனுக்கும் எப்மொதுமம ஒரு தனி ெந்தம் உண்டு. என் மமல் மிகவும் ொசமாக இருப்ொள். அவள் கஷ்ை ெடுவலத என்னால் பொறுத்துக்பகாள்ள முடியவில்லை. அன்று அவளிைம் நாமன. இனிமம அந்த ஆளு உனக்கு மவணாம் அக்கா என்மறன். அவளும் அழுதுபகாண்மை என்லன அலணத்துக்பகாண்ைாள்.

இந்த ெிாிவு அப்ெடிமய பெருசாக அக்கா விவாகரத்து மகட்டு விண்ணப்ெித்தால். ஆனால் அந்த ஆமைா பகாடுக்க மாட்மைன் என்று இழுத்தான். மகார்ட்டில் மகஸ் மொனது. லெயலன லவத்து நிலறய சண்லைகள் வந்தது.

என் அக்கா அலதயும் ொர்த்துக்பகாண்டு. அவளது அலுவைக மவலைகலளயும்

ொர்த்தால். என்ன தான் அவளுக்கு இதில் நிலறய தலைவலி இருந்தாலும். அவளது மவலையில் நன்கு திறன்ெை உலழத்து நல்ை நிலைக்கு வந்தால்.

அப்ெடியிருக்க. அவளிைம் நான் சிை மாற்றங்கலள காண துவங்கிமனன். எப்மொதும் சுடிதார் தான் அணிவாள். ஆனால் இப்மொது பகாஞ்சம் ையிட் ஆனா உலை. வித்தியாசமான முடி பவட்டு என்று ஆள் பகாஞ்சம் ொலிஷ் ஆனால்.

நானும் முதலில் அவள் இஷ்ைம் என்று விட்டு விட்மைன். அனால் நாட்கள் மொகப்மொக. அடிக்கடி நடு ராத்திாி மொன் மெசுவது. மநரம் காைம் இல்ைாமல் பவளிமய பசல்வது என்று அவள் நைத்லதகள் மாறியது. குழந்லதலய என் அம்மா ொர்த்துக்பகாண்ைதால் அவளுக்கு வசதியாக ஆனது.

அப்ெடி பசன்றுபகாண்டிருக்க. ஒரு நாள் இரவு என் அலறயில் இருந்து நான் பவளிமய வந்து ெிாிட்ஜ்ல் இருந்து தண்ணீர் எடுக்க வந்மதன். அப்மொது அவள் அலறயில் ஏமதா முனங்கல் சத்தம் மகட்ைது. நான் கதமவாரம் பசன்று என்ன சத்தம் என்று ஒட்டு மகட்மைன்.

என் அக்கா அப்மொது. இஸ்ஸ்ஸ்ஸ். ஆஹ்ஹ்ஹ். ம்ம்ம். ஊம்ம்ம்ம்ம்ம். என்று முனங்க. எனக்கு அவள் உள்மள யாலரமயா ஓத்துபகாண்டிருக்கிறாள் என்று மதான்றியது.

ஆனாலும் எப்ெடி அவள் வீட்டுக்குள் மவறு ஒருத்தலன கூட்டிவந்தால் என்ெது எனக்கு புாியவில்லை. எனமவ நான் கதலவ தட்டிமனன். முனங்கல் சத்தம் நிற்க. சிை பநாடிகள் கலளத்து கதலவ திறந்தாள் மணி.
அக்கா ::: என்னைா. இந்த மநரம்.
:
நான் ::: இல்லை. ஏமதா சத்தம் மகட்டுச்சு அதான்.
:
அக்கா ::: தூக்கம் வரை. ெைம் ொத்துட்டு இருந்மதன்.
:
நான் ::: தம்ெிய எங்க. அவன் தூங்கிட்ைானா.
:
அக்கா ::: அவன் அம்மா கிட்ை ெடுத்துருக்கான்.
:
நான் ::: சாி. சீக்கிரம் தூங்கு. குட் லநட்.
:
அக்கா ::: ம்ம். குட் லநட். என்று கதலவ சாற்றினால்.
எனக்கு உள்மள ஆள் இல்லை என்ெது உறுதி ஆனது. ஒன்று அவள் ெிட்டு ெைம் ொர்த்திருக்க மவண்டும். இல்லைமயல் சுயஇன்ெம் கண்டிருக்க மவண்டும்.

அதன் ெின்னர் நான் அவலள நன்கு கவனிக்க துவங்கிமனன். அவளுக்கு ெை குழப்ெங்கள் இருந்தது. ஒரு நாள் சந்மதாசமாக இருப்ொள். மறுநாமள மசாகமாக இருப்ொள். எனமவ அவளிைம் நான் மெச முடிவு பசய்மதன். அன்று வீட்டில் அம்மா மற்றும் அப்ொ மகாவிலுக்கு பசன்றிருக்க. நான் அவலள ஹாலில் ொர்த்மதன்.

நான் ::: என்ன மணி. நீ மட்டும் தான் வீட்டுை இருக்கியா.
:
அக்கா ::: ஆமாண்ைா. மூணு மெரும் மகாவிலுக்கு மொயிருக்காங்க.
:
நான் ::: உன்கிட்ை பராம்ெ நாைா மெசணும்னு நினச்மசன். அந்த ஆளு தான் மவணாம்னு முடிவு ெண்ணிட்டிமய. ஆனாலும் ஏன் சிை மநரம் பராம்ெ மசாகமா இருக்க.
:
அக்கா ::: அபதல்ைாம் இல்லைமய. நா சந்மதாசமா தான் இருக்மகன்.
:
நான் ::: பொய் பசால்ைாத மணி. எனக்கு பதாியும். உண்லமய பசால்லு.
:
அக்கா ::: எண்ணாதைா பசால்லுறது. தம்ெி கிட்ை மொய் எப்ெடி அபதல்ைாம்.
:
நான் ::: பசால்லுன்னு பசால்மறன்ை. நாமன உன்ன புாிஞ்சுக்கலைனா மவற யாரு புாிஞ்சுக்க மொறாங்க.
:
அக்கா ::: எல்ைாம் என் தலை எழுத்துைா. சாி அவன் தான் மொய்ட்ைான். இனிமம எனக்கு புடிச்ச மாதிாி ஒரு வாழ்க்லகலய அலமச்சிக்கைாம்னு ொத்தா. ொக்குறவன் எல்ைாம் புருஷன ெிாிஞ்சு தாமன இருக்க. நான் பஹல்ப் ெண்ணவான்னு தான் மகக்குறான்.

ஒருத்தன் கூை என்ன புாிஞ்சுகிட்டு என்கிட்மை பநருங்க மாட்மைன்றான். எல்ைாம் உைம்புக்கு அலையுறானுங்க. நானும் எத்தலன நாலு தான் இப்ெடிமய இருக்குறது.
எனக்கு என்ன மசாமவது என்று பதாியவில்லை. என் அக்கா கஷ்ை ெடுவலத நான் ொர்க்க முடியாமல் தவித்மதன்.

அதன் ெின்னரும் என் அக்காவின் அலறயில் இரவு மநர முனங்கல் சத்தம் மகட்க்கும் அவள் ஆலசலய விறல் விட்டு தீர்த்து பகாள்வலத நிலனத்தும் எனக்கு கஷ்ைமாக இருத்தது. அப்ெடி இருக்க அந்த நாளும் வந்தது. அன்று அவளுக்கு விவாகரத்து கிலைத்த நாள்.

காலை 11 மணிக்பகல்ைாம் தீர்ப்பு கிலைக்க. வீட்டுக்கு 12 மணிக்கு வந்மதாம். வீட்டில் எல்மைாரும் மசாகம். குடும்ெமாக எங்மகயாவது பவளியூர் மொகைாம் என்று அப்ொ பசான்னார். ஆனால் அக்கா இல்லை மவணாம். நீங்க மொங்க என்றால். அவருக்மகா வீட்டில் இருக்க இஷ்ைம் இல்லை.

எனமவ எங்கள் பசாந்த ஊரான திருச்சியில் பசன்று ஒரு வாரம் இருந்து விட்டு வருகிமறன் என்றார். என் அம்மாவும் குழந்லதலய தூக்கிக்பகாண்டு கூைமவ பசல்ை முடிவு பசய்ய. வீட்டில் நானும் அக்காவும் மட்டும் இருந்மதாம். அவள் டிவி ொர்த்துக்பகாண்டு இருந்தால். நானும் அருமக அமர்ந்து ொர்த்துக்பகாண்டு இருந்மதன்.

அப்மொது பராம்ெ மநரமாக எது விளம்ெரம் ஓை. நான் டீவிலய மத்த அவளிைம் ாிமமாட் மகட்க திரும்ெியமொது. அவள் கண்களில் இருந்து நீர் வழித்துக்பகாண்டு இருந்தது. நான்

எதுவும் பசால்ைாமல் அவலள கட்டி ெிடித்மதன். அவளும் என்லன கட்டிப்ெிடித்து அலழத்துவங்கினால். அவலள நான் தட்டிக்பகாடுத்து ஆறுதல் பசால்ை. எனக்கு அப்மொது சற்று மவறு மாதிாி ஒரு உணர்வு வந்தது.
அது அவளிைம் இவ்வளவு நாள் இருந்த உணர்வு இல்லை.

அது என்னுள் ஒரு உஷ்ணத்லத உண்ைாக்கியது. அது என் அக்காவின் மார்புகள் என் மதாமளாடு உரசுவதால் உண்ைாகும் சூடு என்ெலத என்னால் உணர முடிந்தது. நான் அவலள விை நிலனத்தாலும் அக்கா என்லன இருக்க அலணத்து அழுதுபகாண்டு இருந்தால்.

நான் என்ன பசய்வது என்று குழப்ெத்தில் தவிக்க. கலைசியில் காமமம பவன்றது. நான் என் அக்காலவ முதல்முலறயாக காமத்தில் கட்டி அலணத்மதன். அனால் அவமளா கஷ்ைத்தில் அழுதுபகாண்டு இருந்தால். என்னுள் ஓடிய காமத்தீ. அவள் முலைகளின் உரசலில் பகாழுந்து விட்டு எாிந்தது. அந்த பகாழுத்த பகாங்கணிகள் காமத்தீக்கு விறகாய் அலமய.

காமம் என் தலைக்கு ஏறியது. நான் என் லகலய முதுகில் இருந்து அவள் இடுப்புக்கு பகாண்டு பசன்மறன். அலத நான் பமல்ை தைவ. எனக்கு மமலும் காம மொலத ஏறியது. அக்காவிைம் எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் இல்லை. ஆனால். நான் மவறு ஏதும் பசய்ய துணியவில்லை. அவலள மதற்றிமனன். அவளும் சமாதானம் ஆனால்.

சாயங்காைம் ஆனது. அவலள அவள் அலறயில் ொர்த்மதன். ெடுத்துக்பகாண்டு மொன் மநாண்டிக்பகாண்டு இருந்தால். நான் உள்மள பசன்று அவள் கட்டிலில் அமர்ந்மதன்.
நான் ::: மணி. எல்ைாம் ஒமக வா. எதுவும் மவணுமா.
:
அக்கா ::: ம்ம். ஒமக தாண்ைா. ஏதும் மவணாம்.
:
நான் ::: உண்ை ஒன்னு மகக்கணும். இல்ை பசால்ைணும்.
:
அக்கா ::: பசால்லுைா.
:
நான் ::: எனக்கு எப்ெவும் உன்மமை ொசம் இருக்கும் மணி. யாரு என்ன பசான்னாலும் சாி. எப்மொவும் நான் உன்லன விட்டு குடுக்க மாட்மைன். உனக்கு என்ன மவணும் நாலும் மகழு நான் பசய்யுமறன்.
:
அக்கா ::: பதாியும்ைா விக்கி. எப்மொவும் நீ கூை இருப்ென்னு.
:
நான் ::: உன்மனாை மதலவ என்னமவா என்கிட்மை பசால்லு. நான் தீத்து லவக்குமறன். கண்ைவன் கிட்ை எதிர் ொக்காத.
:
அக்கா ::: என்னைா பசால்ற. புாியை.
:
நான் ::: அதான். அணிக்கு பசான்னிமய. எவனும் ொசத்துை ெக்கத்துை வர மாற்றான்.

அதுமட்டும் இல்ை. உன்மனாை ரூம்ை லநட் எல்ைாம் என்ன சசத்தம் மகக்குதுனு எனக்கு நல்ைாமவ பதாியும். உனக்கு இஷ்ைம்னா நாமன.

அப்ெடி மெசிக்பகாண்டிருக்கும்மொமத ெளார் என்று என் கணத்தில் அக்கா அடித்தால். எனக்கு மகாவம் வர. அங்கிருந்து நான் எழுந்து என் அலறக்கு விலரந்மதன். அலறயில் வந்து கதலவ தாளிட்டு உள்மள கட்டிலில் ெடுத்மதன். ஒரு ெக்கம் அவள் அடித்த மகாவம்.

மாரு புறம் அவள் என்ன நிலனக்கிறாமளா என்று கவலை. இருந்தாலும் அலறலய விட்டு பவளிமய பசல்ை மனம் வரவில்லை. அப்ெடிமய ெடுத்திருக்க. இரவு 11 மணியானது. அப்மொது கதவு தட்டும் சத்தம் மகட்ைது. கண்டிப்ொக அவள் தான் வீட்டில் மவறு யாரும் இல்லை. நான் ெதில் ஏதும் மெசாமல் இருந்மதன்.

அவள் மீண்டும் கதலவ தட்டினால். நான் மெசமவ இல்லை. அக்கா ::: கதலவ திறக்க மொறியா இல்லையா.
நான் ஏதும் பசால்ைவில்லை.
அக்கா ::: பகஞ்ச லவக்காதைா. ஏற்கனமவ தலை வலிக்குது.
:
நான் பசன்று கதலவ திறந்மதன். ஆனால் தலைலய மட்டும் பவளிமய விட்டு என்ன என்று மகட்மைன்.
அக்கா ::: உள்ள விை மாட்டியா என்ன.
:
நான் ::: என்னனு பசால்லு.
:
அக்கா ::: கதலவ திற. என்னனு பசால்லுமறன்.
:
நான் கதலவ திறந்து விை. அக்கா உள்மள வந்து அமர்ந்தாள்.
:
அக்கா ::: இங்க வந்து உக்காருங்க சார். நானும் பசன்று அமர்ந்மதன்.
அக்கா :::: உங்களுக்கு எப்மொ இருந்து இப்ெடி ஆலச வந்துச்சி. நான் ஏதும் பசால்ைவில்லை.
அக்கா ::: இப்மொ நீ ஒழுங்கா மெச மொறியா இல்லையா. பசால்லு எப்மொ இருந்து இப்ெடி ஆலச.
:
நான் ::: இப்மொ இன்னிக்கு இருந்து தான்.
:
அக்கா ::: ஏன் அப்ெடி ஆலச வந்துச்சி.

:
நான் ::: நீ கட்டி புடிக்குறப்மொ. உன்மனாை பூப்ஸ் மமை ஒரசுச்சி. அப்மொ.
:
அக்கா ::: அது ஒரசுனா. மூடு ஆகிடுமா உங்களுக்கு.
:
நான் ::: அப்ெிடின்னு இல்ை. உன் மமை எப்மொவும் ஒரு ொசம் இருந்துச்சி. உன்மனாை கஷ்ைம். உன்மனாை உணர்ச்சி. எல்ைாம் நான் மயாசிக்க. இன்னிக்கு அந்த உரசலும் நைக்க ஆலச வந்துருச்சி.
:
அக்கா ::: ம்ம். எனக்கு என்ன பசால்ைனு பதாியைைா. நாம அக்கா தம்ெி. எப்ெடி இபதல்ைாம் சாி வரும்.
:
நான் ::: ம்ம்.
:
அக்கா ::: என்ன ம்ம். நான் உங்கிட்ை மகக்குமறன். நாம எப்ெடி அப்டி ெண்றதுனு.
:
நான் ::: பதாியை மணி. எனக்கு ஆலச வந்துச்சி. மகட்டுட்மைன். இஷ்ைம் இல்ைனா விடு. இப்டி மகள்வி மகக்காத.
:
அக்கா ::: இஷ்ைம் இல்ைாம தான் இப்மொ வந்து இருக்மகனா.
:
நான் ::: அப்மொ உனக்கு ஒமக வா.
:
அக்கா ::: ஓமக தான். ஆனா பராம்ெ கூச்சமா இருக்கு. உண்முன்னாை எப்ெடி டிரஸ் இல்ைாம.
:
நான் ::: ட்பரஸ்ஸ கழட்ைாம எப்ெடி மணி. பூலை ெண்ண பசால்றியா.
:
அக்கா ::: ஐமயா. அப்டி இல்ை. உன் முன்னாை முதல் தைலவ கழட்ை பவக்கமா இருக்குைா.
:
நான் ::: அப்மொ முதல்ை நா கழட்டுமறன். நீ ொரு.
:
அக்கா ::: ம்ம்ம்ம்.
அவள் சம்மதம் பசால்ை. என் மனதில் ஒமர குஷி. அவசர அவசரமாக என் ெனியன் மற்றும் ஷார்ட்லஸ களட்டிமொட்மைன்.

ைட்டிலயயும் கழட்டி ஏறிய. கட்டிலின்மமல் அம்மணமாக நின்று பகாண்டு இருந்மதன். என் அக்காவின் கண் முன்மன என் சுண்ணிலய காட்டிக்பகாண்டு நான் நிற்க. என் அக்கா என் சுண்ணிலய ஏபறடுத்து ொர்த்தல்.
அது அவலள ொர்த்ததும் பமல்ை பமல்ை ெைம் எடுக்க துவங்கியது. நான் அவள் முகத்லத

ொர்த்துக்பகாண்மை என் சுண்ணிலய உருவ. அது கருநாகப்ொம்லெ மொை சீறிக்பகாண்டு நின்றது. அலத ொர்த்து வாலய ெிளந்த அக்கா.

அக்கா ::: என்னைா இது. இப்ெடி இருக்கு. இது சுண்ணியா இல்ை. மவற எண்ணமுமா. இப்ெடி இருக்கு.
:
நான் ::: உன்மனாை ஆலசயா தீத்து லவக்க தான்கா. நீ ட்பரஸ்ஸ கழட்டு.
:
அக்கா ::: மொைா. எனக்கு இன்னும் பவக்கமா தான் இருக்கு.
:
நான் அப்மொது அவள் அருமக அமர்ந்மதன். அவலள கட்டி அலணத்து அவள் முகத்லத
ொர்த்மதன். அவளும் என்லனமய ொர்க்க.

அக்கா ::: இந்த கன்னத்துை தாமன அடிச்மசன். மன்னிச்சுக்மகாைா தம்ெி. என்று பசால்லிக்பகாண்மை என் கன்னத்தில் முத்தமிட்ைாள்.

அப்மொது அவள் காய்கலள ெிடித்து கசக்கிபகாண்மை. அவள் இதலழ கவ்விமனன். எனக்கு அவள் மமல் தீராத பவறி. என் காமத்தீ மீண்டும் ஏறிய இம்முலற அவமள அதற்க்கு விறகாய் ஆனால். அவள் அப்மொது ஊதா நிற நயிட்டி அணிந்து இருந்தால்.

என் அக்காவின் முலைகளும் நன்கு ெருத்து இருக்கும். சுமார் 34 லசஸ் இருக்கும் உைலும் நன்கு பசழித்து பகாழுத்து இருக்கும். கன்னங்களும் புஷ் என்று இருக்கும். நல்ை ெஞ்சு பமத்லத மொை இருந்தால். அவளின் பகாழுத்த முலைகலள நான் ெிடித்து அழுத்தி ரசித்துக்பகாண்டிருக்க. அவள் என் வாயுைன் அவள் வாலய மசர்த்து முத்தமிட்டு பகாண்டு இருந்தால்.

எங்கள் இருவாின் வாயும் இலனந்து ஆழமாக நாவுகள் விலளயாை. நாங்கள் அக்கா. தம்ெி என்ெலத மறந்து. ஒரு ஆன் பெண். என்ற நிலைக்கு வந்மதாம். என் அக்கா அப்மொது தான் அவளது பவட்கத்தில் இருந்து பவளிமய வந்து என்லன அலணக்க துவங்கினால்.

அவள் என்லன கட்டி ெிடித்து தலைலய தள்ளி என் வாயுைன் மசர்த்து அழுத்தி முத்தமிட்ைாள். அவளது மற்பறாரு லக என் சுண்ணிலய ெிடித்து உருவியது.
அப்மொது அக்கா என் காதில். ”ஐ ைவ் யூ ைா பசல்ைம்”. அக்காலவ அனுெவிச்சிக்மகாைா. அக்கா உனக்குதான். என்றால்.

நான் அவலள கன்னத்தில் முத்தமிட்மைன். ெின்னர் நான் அவளது நய்டிலய ெிடித்து தூக்க. அக்கா லககலள உயர்த்து நான் அலத உருவ வட்ைமாக பசய்தால்.

உாிந்து மொை. மணி. பவறும் ப்ரா மற்றும் ைட்டிமயாடு என் கண்முன்மன இருந்தால். அவள் லககள் அவளது காய்கலள மலறக்க பசல்ை. நான் அவலள ொர்த்து.
நான் ::: அழலக மலறக்காமத அக்கா. தம்ெிய ரசிக்கவிடு.
:
அக்கா ::: முதல் முலறைா. அப்ெடிதான் இருக்கும். மொக மொக. நாமன காட்டுமவன்.
:

நான் ::: நீ காட்டுறிமயா இல்லைமயா. உன்மனாை லசஸ் ொத்தா நாமன வந்து உன்ன ஏறுமவன். அப்ெடி இருக்க அக்கா நீ.
:
அக்கா ::: ஏற்கனமவ எனக்கு பவக்கமா இருக்கு. இதுை நீ மவற இப்ெடி பசான்ன எப்ெடி. இன்னும் பவக்கமா இருக்குைா.

நான் அவள் உைலை ொர்த்துக்பகாண்மை என் சுண்ணிலய உருவ. மணி என்லன கட்டிலில் சாய்ந்து இருக்க பசான்னால். நானும் சாய்ந்து கால்கலள நீட்டி அமர. என் சுண்ணியின் முன் சாய்ந்து. சுண்ணிலய லகயில் ெிடித்தால். அலத பமல்ை அவள் உருவி முன் மதாலை தள்ளி. நுனிலய முத்தமிட்ைாள். ஆஹா. என்ன ஒரு ஆனந்தம்.

என் அக்கா. என் சுண்ணியுைன் விலளயாடும் சுகமம சுகம். அவள் அலத தனது சூைான வாயில் விை. அந்த சில்பைன்ற அலறயில் அவளது பவதுபவதுப்ொன வாயில் என் சுன்னி தஞ்சம் புகுந்தது. எனக்கு சுகம் தாங்க முடிய வில்லை. என் அக்கா தலைலய ஆட்டி ஆட்டி. ஊம்ெ. ஐந்மத நிமிைத்தில் என் சுன்னி கஞ்சிலய அவள் வாயில் வடித்தது. நான் பெருமூச்சு விட்டு பவட்கத்தில் ெின்மன சாய்ந்து கண்லண மூடிமனன்.

என் சுண்ணிலய நன்கு ஊம்ெி கலைசி பசாட்டு வலர உாிந்து எடுத்தால் மணி. ெின்னர் என் மமல் சாய்ந்துபகாண்டு என்லனமய ொர்த்துக்பகாண்டு இருந்தால்.

என் கணத்தில் முத்தமிட்டு என் பநஞ்சில் அவள் விரல்கலள வருடி விலளயாடிக்பகாண்டு இருந்தால். அவள் முலைகள் ப்ராவில் ெிதுங்கி என் பநஞ்சுைன் உரசிக்பகாண்டு இருந்தது. அவள் இைது கால் என் இடுப்ெின் ெக்கம் தூக்கி மொட்டுபகாண்டு எண்பணமய ரசித்துக்பகாண்டு இருந்தால் என் அக்கா.

எனக்கு அப்மொது மீண்டும் மூடு என்ற. அவள் முடிலய ெிடித்து தலைலய என் ெக்கம் இழுத்மதன். விடுமுலறக்கு காத்திருந்த குழந்லத மொை. தாவிக்குதித்து என் முகம் ெக்கம் வந்து என்லன முத்தமிட்ைாள் அக்கா. இருவரும் மீண்டும் முத்த மலழயில் மூழ்க. நான் அவள் ப்ராவின் ஊக்குகலள கழட்டிமனன்.

முத்தமிட்டுக்பகாண்மை மணி ப்ராலவ கழட்டி வீசினால். அவள் பகாழுத்த காய்கள் என் உைலுைன் உரச. அந்த சுகம் பசால்ை வார்த்லதமய இல்லை. அப்மொது மணி தன முலைகலள ெிடித்து என் வாயில் அழுத்த என் மாரு லகலய ெிடித்து மற்பறாரு முலையில் லவத்தால்.

நான் அவளது வைது முலைலய சப்ெிபகாண்மை இைது முலைலய கசக்கிமனன். அவள்
என் வாயினுள் நன்கு தள்ள. நான் அவள் காம்புகலள நன்கு நக்கி எடுத்து சப்ெிமனன். ெின்னர் இைது முலைலயயும் அமத மொை சப்ெிமனன். இரண்டு முலைகலளயும் மாறிமாறி சப்ெ. அவள் என் தலைலய அவள் முலைமயாடு மசர்த்து அழுத்தினாள். நான் பவறியில் சிை சமயம் அவள் காம்புகலள கடித்து இழுக்க.

அவள் வழியில் துடித்தாள். ஆனால் நாமனா அபதல்ைாம் கண்டுபகாள்ளாமல் அவள் முலைகலள சப்ெி எடுத்மதன்.

ெின்னர் அவள் ஒரு புறமாக ெடுக்க ெின்மன இருந்து நான் அவள் குண்டிலய தைவிமனன். ஆஹா. எத்மத பொிய சூத்து. அதன் நடுமவ என் சுண்ணிலய லவத்து நான் உரச. அவள்

காலை தூக்கி புண்லைலய காட்டினாள். அவள் புண்லை ஏற்கனமவ நீர் மகார்த்து வடிந்து பகாண்டு இருந்தது. நான் என் சுண்ணிலய ெிடித்து அவள் புண்லையில் மதய்த்து உள்மள பசாருகிமனன். அது முதலில் மொக சற்று தடுமாற. நான் என் இடுப்லெ தூக்கி உள்மள தள்ளிமனன்.

நான் தள்ள தள்ள. அக்கா. வழியில் ஆஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ. ஆஅஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ. இசிஸ். என்று கதறினாள்.
என் சுண்ணிலய முழுக்க உள்மள தள்ளி. அவலள நான் ஓக்க துவங்கிமனன். என் இடுப்லெ தூக்கி தூக்கி அவலள ஓக்க. அவள் பகாழுத்த உைல் ஓழுக்கு குலுங்கியது. அந்த ெருத்த காய்கள் அடிக்கும் அடியில் குலுங்க. நான் அவற்லற ெிடித்து கசக்கி எடுத்மதன். அக்கா வழியில் துடித்தாள். ஆனாலும் ொவம் ொர்க்காமல் நான் பவறிபகாண்டு ஓக்க அக்காவும் நன்கு கம்பெனி பகாடுத்தால்.

ெின்னர் அவலள நாய் மொை குனிய லவத்து குண்டி அடித்மதன். அக்காவும் நன்கு தூக்கி குண்டிலய விாித்து காட்ை. ெின்மன இருந்து பவறியாய் ஓத்மதன். அவலள நான் ரசித்து ருசிக்க. எனக்கு மீண்டும் உச்சம் வந்தது. இம்முலற அக்காவின் புண்லையிமை கஞ்சிலய விட்மைன். அப்மொது அக்காவும் உச்சம் அலைந்தாள்.
இருவரும் அந்த விவாகரத்து நாலள எங்கள் முதல் இரவாக மாற்றி பசார்கத்லத கண்மைாம்.

சுெம்.