அத்தை மற்றும் பெண்கள் – 2

பிறகுத|ள் சிதரிந்தது அத்லத எள்லஎ’ Tamil Kama Stories ளிடுவிக்* ர்கோ எள்நு.. ரிசபீஞ்சம் எலும்பியவன்
மீண்மே படுத்தரீள்.. *ரற்றடிக்கும் பம்ப்பு 0ப’ல குத்தை தாக்கி தாக்கி குத்தினபள்.,

குர்பானி ஆடு – 4

Latest Tamil Sex Stories – ‘உண்மை தான்! இவரிடமிருந்து தப்புவதென்றல் அதற்கு வழியா இல்லை? ஆனால், இப்போது குறிக்கோள் தப்பிப்பதைப் பற்றியல்ல; பலியாவது தானே! எவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த நரகத்திலிருந்து விடுபட வேண்டுமோ, அவ்வளவு சீக்கிரம் விடுபட வேண்டுமே தவிர, அவரது காமத்துக்கு விருந்தாவதைத் தன்னால் தடுக்க முடியாது!’ என்று கதீஜா உணர்ந்து கொண்டாள்.

Read more

குர்பானி ஆடு – 3

Tamil Kamaveri – அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கதீஜா அதிர்ந்து போய் சிலை போல
உட்கார்ந்திருந்தாள்.

“யா அல்லா!” என்று அவளது வாய் முணுமுணுத்தது.

Read more

அத்தை மற்றும் பெண்கள் – 1

Tamil Hot Sex Stories – அத்னதலயயும் அவ கிபரீஸ்ளஎஎயும் ஓக்க துடிக்கும் தமிழள்

“ளது ஊர் ஒரு கிராமம்.’ இந்த சம்பவம் நரள் சிநுவளப, இருந்நசீப-து நடந்தது.. என’ வீட்ழ்க்கு
“தீப’ வீட்டில் கீலலு மரீம” வும் அத்யதயும் வசிந்து வந்தனர்.. எப்கஞக்குட்கு கிசயீததம் என்று
செஎல்லிச்கிசயீன்ள யஈரும் இல்ஸரீததபீல் அவர்களஎ நரன் மயசா அத்தை “ள்று அலழத்கீதள்”

Read more

குர்பானி ஆடு – 2

Tamil Hot Sex Stories – முதலில் தனது வக்கலுடன் சென்று டாக்டர் சூரியை சந்தித்து சமாதானமாகப் போக வேண்டினான். ‘கெட் அவுட்’ என்று இரைந்து அவர்களை வெளியேற்றினார் டாக்டர் சூரி. பிறகு என்னென்னமோ முயற்சிகள் செய்து தோற்ற பிறகு, ‘பெண் என்றால் பேய் இரங்குமே’ என்ற கடைசி நப்பாசையுடன் கதீஜாவையும் அழைத்துக் கொண்டு போய், டாக்டர் சூரியின் கால்களில் விழுந்தாவது

Read more

குர்பானி ஆடு – 1

Tamil Sex Story – அஜ்மலும், கதீஜாவும் சென்னையின் மையப்பகுதியில் இருந்த அந்த பிரம்மாண்டமான மருத்துவமனை வளாகத்தில் நுழைந்து, வரவேற்பறைக்கு சென்று தாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த அந்தக் கடிதத்தை அங்கிருந்த வரவேற்பாளாரிடம் கொடுத்ததுமே, அவர்களின் ராஜ உபசாரம் தொடங்கியது.

Read more

அக்கா சந்தேகம் கேட்கலாமா – 6

Tamil Kama Stories – தாககி கிகரஞ்சி சலட இருச்யீகன்டர. ஆன” நினனச்க பாக்கல thambi akka pundai

உன்னிடகீம என? கன்னி தன்னமனய ப்கரடுப்பீபன்று.

Read more

அக்கா சந்தேகம் கேட்கலாமா – 5

அக்கா! (ர்த்ரஷம் அது இதுன்று Tamil Hot Stories 0சால்லி எத்தனன வருசமரஉங்கனள காய (ப்பீர்ட்டரனுங்க. இப்ப என்ன ஆச்சு’! 0தஈஷம் எல்லரம்எங்க 0பாச்சு?

அக்கா சந்தேகம் கேட்கலாமா – 4

அவன் சாமரன் என் Tamil Kamakathaikal ப்சர்க்க்கத்னத பிளந்து கிகாண்டுஉள்0ள 0சல்ல ப்சல்ல வலி இருந்தஈலும் அதன் இன்பம் என்னனஆட்டிப்பனடக்க அவன் முதுகினன கட்டி பிடித்து கிகரண்டு என

அக்கா சந்தேகம் கேட்கலாமா – 3

Tamil Hot Sex Stories – பார்ப்பனத உணர்ந்தும் சிறிதும் அனத லட்கியம் ரெசய்யரமல் என் tamil kathaigal akka thambi
உடனல படுருவிப் பஎர்ப்பனதக் குனறககவில்னல. 0மலும்
த்விரமஙஸீவ என? உடனல க்னாகளர0ல0ய கற்பழிக்க
ஆரம்பித்தரன்.

Read more