தங்கையுடன் காதல்

எப்படி ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கும் அண்ணன் தங்கை இருவருக்கும் இடையே காதல் ஏற்படுகிறது அது எங்கு செல்கிறது என்று இதில் பார்ப்போம்.