ஆன்டியின் புண்டையிலே காம நீர் வடிந்தது

என் பக்கத்து விட்டு ஆன்டியின் காமத்தை புரிந்த நான், அவளது வழிக்கு சென்ற அவள் விருப்பத்தோடு அவளை மூடு எறவிட்டு அவள் புண்டையை நக்கி ஆசை தீர ஒத்தென் என்பதை பார்க்கலாம்..

எதிர் வீட்டு ஆன்டியின் ஈர புண்டை

என் எதிர் விட்டு ஆன்டி தனது மாமனாருடன் ஓக்கும் போது அதை வீடியோ எடுத்து அவளை ஆசை தீர ஓத்து புண்டயை ஈரம் ஆக்கினேன்.