அத்தை என்னுடன் படுத்தால்

என் அத்தையை அனுபவித்த கதை. என் அத்தை என்னிடம் மயங்கினால் அது எப்படி நடை பெற்றது என்று கதையில் பார்ப்போம்.