என் அனுபவங்கள்

என்னுடைய காம அனுபவங்கள். என் வாழ்வில் நான் அனுபவித்த காம அனுபவங்களை உங்களுக்கு பகிற ஆசைப்படுகிறேன். என்னுடைய முதல் காம 19 ம் வயதில் நடந்தது. இபொழுது எனக்கு 30 வயது .