சித்தி பெண்ணுடன் முதல் அனுபவம் – 3

சீறிய நெருப்பை தண்ணீர் அ(ணை)னைத்த கதை. ஒரு ஆண் பிறந்த காரணத்தை நான் புரிந்து கொண்ட நாட்களின் தொகுப்பு.

சித்தி பெண்ணுடன் முதல் அனுபவம் – 2

இந்த தொடரில் பஞ்ஜூம் நெருப்பும் அருகில் இருந்ததால் ஏற்பட்ட காமத்தீயை கன்றில்லாத குறையை பசு ஈடு செய்தது. பிறகு கன்று வந்து ‘சேர்ந்தது’.

சித்தி பெண்ணுடன் முதல் அனுபவம் – 1

பஞ்ஜூம் நெருப்பும் அருகில் இருந்ததால் ஏற்பட்ட காமத்தீயை பற்றிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு.