வேற்று கிரகம்

பெற்ற மகம் பல கிரகங்களுக்கு சென்று தன அம்மாவை போலவே இருக்கும் ஒருத்தியுடன் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்ற கற்பனையே இந்த காம கதை வாங்க கதைக்குள் போவோம்.