விஜியின் முதலிரவு

இன்று தான் திருமணம் நடந்து முடிந்தது சூரியாவிற்கும் விஜிக்கும், இன்னும் சிறிது நேரத்தில் முதலிரவு. அதன் பின் நடந்தவை இது.