ஜோதியின் கூதி

நான் ஒரு முறை பசார் சென்றபோது தெரிந்தவர் ஒருவரை சந்தித்தேன் கூட அவர் மனைவி இருந்தால் ஆவலுடன் நடந்தது இது.