என்னை கதறவிட்ட ஆண்கள் – 1

இந்த கதை எனக்கும் என் அத்தை மகன் சபரி என்னைவிட மூன்று வயது சிறிய கதற கதற எப்படி அனுபவித்தான் என்பது கதை