ஆன்ட்டியின் மதனநீரை பருகினேன்

காம தாகத்தில் தவித்த ஒரு வாசகியின் காம தாகத்தை எப்படி அடக்கினேன் என்பதை சொல்கிறேன்