மாலதி அத்தையின் கால்வலி

இது முழுக்க முழுக்க அத்தையை ஓத்த கதை எப்படி அவளது கால் வழியை போக்கி சுக வலி கொடுத்தேன் என்று சொல்கிறேன்.