அம்மாவின் ரீலீஸ்ம் மணி அண்ணன் ஓத்த ஓலும்

அம்மாவின் ரீலீஸ்ம் மணி அண்ணன் ஓத்த ஓலும் என்ற தலைப்பில் எப்படி அம்மாவை அண்ணன் ஒழ்த்தான் என்று சொல்ல போகிறேன்.