மழையினால் கிடைத்த மல்கோவா ஆண்டி

மழையினால் கிடைத்த மல்கோவா ஆண்டியும் நானும் அடித்த கூத்தை சொல்லும் கதை. வாங்க இந்த ஆண்டி கதை க்கு போகலாம்.

வேலைகாரி மைதிலி என் காதலி

வேலைக்கு வந்த மைதிலியை மேல் எப்படி ஆசை கொண்டு அனு அனுவாக அனுபவித்தேன் என்ற உண்மை கதை