ஒரு காதல், இரு காமம் – 1

தன் காதலனின் நன்பனை விழையாட்டாக தன் அங்கங்களை தொட விட விழையாட்டு வினையாகி அவர்கள் எவ்வாறு இணையானார்கள் என்பது பற்றிய கதை.