ஹாஸ்டலில் தூங்கும் போது ஒரு நாள்

அன்று இரவு ஓரு இதமான அனுபவம். நான் என்னுடைய நண்பனை, இரவு தூங்கும் போது அனுபவித்த கதை.