அவள் அங்கம் மிருதங்கம்

எனக்கும் என் காதல் கண்ணியும் அவள் தோழியும் ஏற்பட்ட உறவு கதை இது எப்படி ஆரம்பம் முதல் நடக்கிறது என்று சொல்ல போகிறேன்.