மதுரை வாசகியின் ஆசை – 2

இக்கதையில் எவ்வாறு நானும் மதுரையை வாசுகியும் எங்களது காம ஆசையை தீர்த்து இரண்டாவது நாளாக என்ன செய்கிறோம் என்று இக்கதையில் தொடர்ந்து எழுதி இருக்கிறேன்.

மதுரை வாசகியின் ஆசை

இக்கதையில் என்னுடைய வாழ்க்கை கதைகளை படித்து காமம் வேண்டும் என்று மதுரை வாசகி ஒருவர் என்னை தொடர்பு கொண்டு………