காமாத்தின் விளைவுகள் – 2

இந்த காதை உங்களை காஸ்டா படுத்தி இருத்தால் மனிக்கவும். இது உன்மையாக நடந்தாது . ஆரம்பத்தில் மிரட்டி ஒத்தாதை மாட்டும் சொல்லுறன்

காமத்தின் விளைவுகள்

அத்தையுன் ஏற்பட்டா உறவு. அதன் பின் அத்தை மூலம் கிடைத்து உறவு, வாருங்கள் எப்படி அத்தை அதன் பின் அதன் மூலம் காமம் கிடைத்தது.