என் பெரியம்மா மகள்களுடன் -2

இந்த கதை என் பெரியம்மா மகள்கள் என் மீது இருப்பு ஏற்படுகின்றது. அவர்கள் என்னை எதனால் அவர்களுக்கு பிடித்தது எதற்காக அவர்கள் எண்ணிட உடல் உறவு செய்வ ஆசை பட்டர்கள்

என் பெரியம்மா மகள்களுடன் -1

இந்த கதை என் பெரியம்மா மகள்கள் என் மீது இருப்பு ஏற்படுகின்றது. அவர்கள் என்னை எதனால் அவர்களுக்கு பிடித்தது எதற்காக அவர்கள் எண்ணிட உடல் உறவு செய்வ ஆசை பட்டர்கள் என்பதுதான்