என் கணவர் ஒரு கே – 2

இந்த கதையேய் முதலில் ஒரு பாகம் மட்டும் எழுதலாம் என்று தான் இருந்தேன் ஆனால் மேலும் நடந்தாஹ் ஹோமோசெக்ஸ் கதையை உங்களுக்காக எழுதுகிறேன்.

என் கணவர் ஒரு கே

என் கணவர் ஒரு கே அவரும் அவரது நண்பரும் எங்கள் விட்டில் என் முன்பே நடத்தும் காம களியாட்டம் தான் இந்த கதை.