தேவடியா அம்மா

(Thevidiya Amma)

என்பேர் மதீஸ் (21) நான் அம்மா கூட காெ த்தனார்வேலைக்கு பாேறேன். என் அம்மாபேர் கனகா 43 மாெலை 38 என் அக்காபேர்செல்வி 24 மாெலை 34 என் அப்பா இறந்து விட்டார். நாங்க எல்லாரும் காலை ல வேலைக்கு பாேனா இரவு தான் வீட்டுக்கு வருவாேம் காலை ல ஒருவேன் வரும் அதுல நாங்க எல்லாரும் பாேவாேம் நாங்க பறயன் ஜாதி அந்தவேன் ல என் அம்மாவின் தாேழிகள் இருக்கிறார்கள் என் அம்மாவும் அந்த தாே ழிகள் கூடபே சிகிட்டு இருந்தா அப்பாே ஒருத்தி சொன்னா.

நா பாரு தினமும் ஒலு பாேடுதேன். நீ எப்படி ஓலு பாேடாம இருக்கனு கேட்டா. அதுக்கு என் அம்மா சொன்னா என்னடி பன்னனுகேட்டா அதுக்கு இன்னருத்தி சொன்னா. உனக்கு ஓலு பாேட ஆளுவேனுமானுகேட்டா அதுக்கு அம்மா சொன்னா சரி னு அவா சொன்னா. உன்பையன் இருக்காலான் டி னு சொன்னா அம்மா சரி னு சொன்னா.

அப்பறம் நாங்கவேலைசெய்யும் இடம் வந்தது நாங்க எல்லாரும் பாேய் காலை சாப்பாடு சாப்ட பாேனாேம். என் அம்மா தாே ழிபேர் காேமதி, மாரி சாப்பிட்டு எல்லாரும் சரக்கு அடிச் சாே ம் நாவேண்டாம்னு சொன்னான். காேமதி அடினு சாென்னா அப்பரம் நா அக்கா குமார் பாத்திமா எல்லாரும் வேலை செய்ய பாேனாேம். நா அம்மா என்ன பண்றானு பாதேன் அப்பாே காேமதி சாென்னா வா டி ஒக்க லாம் னு சாென்னா. அதுக்கு மாரியும் சரினு சாென்னா அப்பாே காேமதி கணவர் என் அம்மா கூட பன்னினார் காேமதி என் அம்மா புண்டைய நக்கினா.

அங்க மாரியும் அவ கணவரும் ஓத்தாக அப்பாே காேமதி கேட்டா நீ புண்டைய சாெவு பண்ணமாடயானு கேட்டா. அதுக்கு அம்மா ஆமானு சாென்னா அப்பரம் ஆஆஆ அஅஅஆ ம் ம்ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ஸ்ஸ்ஸ் ஐயோ ஆஆஅ ஹ்ம்ம்ம் ஸ்ஸ்ஸ் அஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆ ஆஆஆ ஆஆஇ இஅஅ அஅஆ ஆ கத்துனா.

அப்பரம் மாரி கணவர் கூட ஓத்தா நா அந்த ரூம்க்கு பாேனாேன் அம்மா என்ன பாத்து இங்க எதுக்கு டா வந்தனுகேட்டா இல்ல அம்மா தண்ணீர் குடிக்க வந்தேன் னு சாென்னாேன். காேமதி சாென்னா இங்க வாடா னு சாென்னா நானும் பாேனாேன் அப்ப காேமதி நீவேலைக்கு பாேக இல்லனு சாென்னா. நா ஆமானு சாென்னாேன் அப்பரம் காேமதி நீயும் வா டா னு சாென்னா அப்பரம் அம்மாவும் சரினு சாென்னா நா அம்மா வ ஓத்தன்.

காேமதியும் மாரி கணவரும், மாரியும் காேமதி கணவரும் எல்லாரும் ஓலுரெடி ஆனம் என் அம்மா என் ஆடைய கழற்றினா. அப்பரம் என் அம்மா என் சுன்னிய ஊம்பினா அப்பரம் நா என் அம்மா ஆடைய கழத்துன அம்மா சிவப்பு கலர் ஜாக்கெட், நிலக்கலர் பிரா கறுப்பு கலர் பாவாடை நா அம்மா புண்டைய நக்குன அம்மா மாெலை ல பால் குடிச்ச அப்பரம் அம்மா புண்டை ல என் சுன்னிய வச்சன்.

நா அம்மா புண்டை ல விட்டு நல்லா குத்துன அம்மா அ அ அ ஆஆ ஆஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆ ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ஸ்ஸ்ஸ் ஸ்ஸ்ஸ் ஹ்ம்ம்ம் ஓஓஒ ஆஆஆஆஆஆஆஆஇ ஈஈஈஈஈஈஈஈஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆஆ கத்துனா அப்பரம் எனக்கு கஞ்சி வந்தது கஞ்சிய அம்மா புண்டைல விட்டேன் அப்பரம் அம்மா சூத்துல ஓத்தேன்.

அப்பரம் காேமதி கறுப்பு கலர் ஜாக்கெட் வெள்ளை கலர் பிரா நிலக்கலர் பாவாடை மாரி பச்சை கலர் ஜாக்கெட் கறுப்பு கலர் பிரா சிவப்பு கலர் பாவாடை. அப்பரம் நானும் காேமதியும் என் அம்மாவும் காேமதி கணவரும் மாரியும் மாரி கணவரும் நா காேமதி புண்ட சூப்பரா இருந்துசு. காேமதி புண்டைல என் சுன்னிய வச்சு நல்லா ஓத்தேன்.

காேமதி ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஅஇஅஇ அஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ கத்துதா என் அம்மா ஆஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆஆ ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆஆஆஆ கத்துதா மாரியும் ஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆ ஆஆஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ கத்துதா அப்பரம் காேமதி புண்டைல என் கஞ்சிய விட்டேன். நானும் மாரியும் என் அம்மாவும் மாரி கணவரும் காேமதியும் காேமதி கணவரும் ஓத்தாக நான் மாரிய ஓத்தேன்.

மாரி மாெலை ல பால் குடிச்சேன் மாரி புண்டைலயும் சூத்துலயும் ஓத்தேன் மாரியும் ஆஅஅஆ ஆஆஆஆஆ ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ஆஆஆஆ ஆஆஆஆ கத்துனா. எனக்கு கஞ்சி வந்துச்சு மாரி வாய்ல என் கஞ்சிய விட்டேன். அப்பரம் எல்லாரும் ஆடைய பாேட்டுவேலைக்கு பாேனாேம் அப்பரம் எல்லாரும் மதியம் சாப்பிட்டு சரக்கு அடிச்சிட்டுவேலைக்கு பாேனாேம் எல்லாரும்வேலை முடிச்சுட்டுவேன் ல வீட்டுக்கு பாேனாேம்.

அக்கா தூங்க பாேய்டா அம்மா துணி துவைச்சா நானும் அம்மா கூட துணி துவைக்க பாேனாேன். அம்மா சாென்னா சூப்பரா ஓத்தனு நானும் சரினு சாென்னேன். அப்பரம் நானும் அம்மாவும் குளிச்சாேம் அம்மா சாென்னா. சுன்னி ல மூடியா இருக்குனு சாென்னா நானும் ஆமானு சாென்னேன் அப்பரம் அம்மா என் சுன்னி மூடிய சேவ் பன்னி விட்டா. அப்பரம் என் அக்குள் ல இருக்குர மூடியும்சேவ் பன்னி விட்டா நானும் அம்மாவும் குளிச்சாேம் அப்பரம் எல்லாரும் இரவு சாப்பிட்டம்.

அக்கா தூங்க பாேனா நானும் அம்மாவும் டிவி பாத்தாேம் நா அம்மா மாெலை ய கசக்குன அம்மா ஜாக்கெட் நீலக் கலர் பாேட்டு இருந்தா. கறுப்பு கலர் பிரா பச்சை பாவாடை நான் என் சுன்னிய அம்மா புண்டைல விட்டு ஓத்தேன் அம்மாவும் ஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆ ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ம் ஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆஆ ஆஆஆஆ கத்துனா. அம்மா புண்டைல என் கஞ்சிய விட்டேன் அம்மாவுக்கு மூத்திரம் வந்துசு அம்மா என் வாய் ல மூத்திரம் இருந்தா. அப்பரம் எனக்கு மூத்திரம் வந்துசு நா அம்மா வாய் ல மூத்திரம் இருந்தேன்.

பாத்துரூமுக்கு பாேய் புண்டைய சுன்னிய கழுவிட்டு ரூமுக்கு பாேனாேம் காேமதி பாேன் பன்னினா. நானும் அம்மாவும்பேசிட்டு காேமதி சாென்னா நல்லா ஓலு பாேடுனு கனகா னு சாென்னா அம்மாவும் சரினு சாென்னா. அப்பரம் நானும் அம்மாவும் ஓலு பாேட்டு தூங்கினாேம் அப்பரம் நான், அம்மா, காேமதி, காேமதி கணவர், மாரி, மாரி கணவர் எல்லாரும் தினமும் ஓலு பாேட்டாேம்.

நன்றி. !!!!

நான் எழுதிய இரண்டு கதைகள் வர வில்லை உங்கள் கருத்தினை பதிவுசெய்யுங்கள்.

நன்றி.

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top