முன்னால் காதலி – 1

Tamil Kamakathaikal – முன்னால் காதலி

ரவி தன கண்களை நம்ப முடியவில்லை . கிட்ட தட்ட பாத்து வருடங்களுக்கு பின் காலவை சந்திப்பான் என்று எதிர்பாக்கலை

ரவி தன கண்களை நம்ப முடியவில்லை . கிட்ட தட்ட பாத்து வருடங்களுக்கு பின் காலவை சந்திப்பான் என்று எதிர்பாக்கலை

ரவி அவன் நண்பன் வீடுக்கு போன இடத்தில் காலா நின்றாள் . நண்பன் மனைவியும் காலாவும் தோழிகள் . அந்த காலத்தில் மாணவனாக இருந்த போது காலாவை காதலித்தான் . அவங்க கதாலை பெற்றோர்கள் ஆரம்பித்திலே எடுத்துக்க வில்லை

அவர்கள் உறவு முத்தம் இடும் வரை தான் போகி இருந்தது . பின்னர் ரவி அமெரிக்கா வந்துவிட்டான் . காலாவை மொத்தமாக மறந்து விட்டான் . ரவிக்கு ஒரு வருடம் முன்னாடி தான் கல்யாணம் ஆனது . ரவி சந்தோசமாக குடும்பம் நடத்தி வந்தான் , இன்று எதிர்பாராத விதமாக கலாவை சந்தித்தது ரவிக்கு அதிரிச்சியா இருந்துச்சு , கலா

முன்னர் இருந்த்தனத விட கெஈஞ்சம் கொழுத்து போகி
இருந்தஈள். இவனனக் கண்டதும் அவள் சிரித்த சிரிப்பு அவள் தன் மேல்
இன்னும் ஆசை வைத்து இருக்கிறாள் இவனுக்குத் தெளிவாக

தெரிந்தது . “ஹலோ ” என்று சாதாரமாக பேச தொடங்கி
அவளை பற்றிய

விபரங்களை அறியத் தொடங்கினான் . கலஈவுக்கு திருமணம்

முடிந்து 3 வருடங்களஈகி விட்டது. அவளது கண்வன் அமெரிக்காவில்
வேலை எடுத்துக்

கெஎண்டு ஒரு மரதத்திற்கு முன்னஎல் தஎன் கணவனுடன்

அமெரிக்கா வந்து இருந்தாள் . அங்கிருந்து புறப்படும் போது அவளது போன் நம்பர்யை வாங்கி
கெஈண்டு வீட்டுக்கு கிளம்பினான் . போகும் வளி

முழுவதும் கலஈவின் நினனப்பஈகவே இருந்தது.

அடுத்த நரள் அலுவலகத்தில் அவனால் ஓழுங்க வேலை செய்ய முடியல

கலாவின் கவர்ச்சியான உடம்பு தன் கண்ணுக்குள் நின்றது.

போருக்க முடியமால் தொலைபேசியை எடுத்து காலாவின் நம்பரை
சுழட்டினரன். கலஈ தான்

(கீபஈனன போன . இவன் முதலில் சாதாரணமாக

பேச த் தெஈடங்க அவள் உடனே சொன்னாள் “ரவி நஈன்
(நேற்றில் இருந்து உங்கள்

நினைப்பாவே இருக்கிறேன் . இன்று எனது கணவர்

வீட்டிற்கு வர பிந்தும் என்று சொல்லிருக்கிறார் . உங்களால் இங்கு வர
முடியுமா .

எனக்கு உங்களோடு நினறயப் (பேச வேண்டும் (போல இருக்கிறது

“. இதை விட என்ன வேணும், ரவி உடனே அரை நாள் லீவ் போட்டு விட்டு

காலா வீடுக்கு சென்றான் . வாசசில் மணி

அடித்ததும் கலா வந்து கதவை திறந்தாள் . உள்ளே வாங்க என்று புன்
சிரிப்புடன்

வரவேற்றால் . ரவிக்கு கொஞ்சம் பயமா இருந்தது .

ஆனரலும் அனத வெளியில் காட்டாமல் (‘போய் சோபாவில் அமர்ந்தான் .
கலா சேலை கட்டி மிகவும் அழகா இருந்தாள் . “ரவி நீங்கள் எப்போதும்
சொல்வீங்க

நஈன்

சேலை கட்டினால் தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும்

என்று அதனரல் தான் சேலை கட்டி இருக்கிறேன் “.
இதற்க்கு மேல் ரவி நால் போருக்க முடியவில்லை எழுந்து போய் அவளை

இழுத்துக் கட்டிப் பிடித்து முத்தமிட்டரன். அவளின் முலலகள் இவன்
நெஞ்சை இரு

பஞ்சு அணைகள் போல் அழுத்தின, ரவியின் சுண்ணி அவனது
உள்ளாடையை பிளந்து கொண்டு வரப் போகிறேன் என்பது போல்
நின்றது- இருவரது

நாக்குகள் கட்டிப் புரண்டன. ரவியின் கைகள்

பின்புறத்தை மேய்ந்தன . கலா ரவியின் கன்னங்கள் கழுத்து

எல்லர இடத்திலும்

முத்தமிட்டஎள். அவள் முத்தமிட்ட வேகம் ரவியின்

சுண்ணினய இன்னும் கல்லுப் (போல் ஆக்கியது . கலா “- ரவியின் சேட்
பட்டங்களை கழட்டி

அலன் மார்பில் முத்தமிட்டுக் கொண்டே அவனது

பெல்டை களட்டத் தொடங்கினாள் . ரவி வாழ்க்கையில் இப்படி ஓரு
நிலையில்

இருந்த்ததில்னல. வழனமயஈக அவன் தஈன் கரரியங்கள் செய்வது.
இங்கீகஈ அவன் என்ன செய்வது என்று தெரியஈமல் கலாவின் வேகத்துடன்
அவனால்

(‘போட்டி போட முடியவில்னல. இரண்டு நிமிடத்தில் கலா

ரரவியை நிர்வாணம் ஆக்கி விட்டாள். கீழ முழங்காலில் முட்டி போட்டி
நின்று கெஈண்டு

ரவியின் சுண்ணியுடன் விளையாட தொடங்கினாள் ரவியின்
சுண்ணியோ கோடி கம்பம் போல் நட்டுக் கொண்டு நின்றது. சுன்னியின் முன் தோலை

பின்னால் தள்ளினால் ரவியின் சுண்ணித் தலைப்பு

தண்ணி கசிவினால் ஈரமாக இருந்தது. கலாவின் நாக்கு ரவியின் சுண்ணித்
தனலப்னப

நக்கியது. ரவிக்கு செஈர்க்கம் என்றால் என்ன என்று

தெரிந்தது . கவர மெதுவாக சுண்ணி முழுவதையும் வாயில் எடுத்து சப்ப தொடங்கினாள்

. இரு கைகள் மூலம் ரவியின் குண்டியப் பிடித்துக்

கெஈண்டு கலா ரவியின் சுண்ணினயச் சூப்புவதை பார்பதிளியே ரவிக்கு
காம வெறி தலைக்கு ஏறியது . ரவியினரல் தன்னனக் கட்டுப்படுத்த

முடியவில்னல. ரவியின் சுன்னி அணையை உடைத்து கெஈண்டு பாயும்
வெள்ளம் (‘போல

தண்ணினயக் கக்கியது. ஒரு கூட கீழ விடமால்

முழுவனதயும் கலா தன் வாயுக்குள் எடுத்துக் கொண்டால்
ரவியின்

குண்டினயப் பிடித்து இறுக்கமாக அவன் சுண்ணினய தன்

வாயுக்குள் முற்று முழுதாக னவத்துக் கொண்டு இருந்தாள் . ரவி தன் நிலை
மறந்து (பேர் இன்பத்தில்

திளளத்துக் கெ”ண்டிருந்த”ன்- சிறிது நேரத்துக்கு

பின் ரவியின் சுன்னி சோர்ந்தது போய் வரும் நினலயில் தஈன் அவள்
தலையை நிமிர்ந்தால் . “ரவி உங்கள் தண்ணி எனக்கு அமிர்தம் (போல்

என்று சிரித்துக் கொண்டே சொன்னாள்”. ரவிக்கு வெட்கமாக போகி விட்டது . என்னடா இது
அவளது உடுப்பை கூட கழட்டவில்லை நான்

இப்படி ஆகி விட்டனே என்று. சரி கலா என்னஈல் கட்டுப் படுத்த
முடியவில்னல

தண்ணி வந்து விட்டது. உன் புண்னடக்குள் விடச்

சந்தர்ப்பம் கினடக்கவில்னல”. கலா புன் சிரிப்புடன். நீங்கள் என்
புண்டைக்கு சாப்பாடு

போடமால் இங்கிருந்து (போக முடியாது . கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துவிட்டு

!நீங்கள் சுண்ணினய மீண்டும் *உயிர் வரப் பண்ணுவது Pundai Nakkum Tamil Kamakathaikal

– தொடரும்

Leave a Comment