வேலைக்காரி சோனாலிக்கு வி(ரு)ந்து-2

வணக்கம் நான் என் போன கதையில் வேலைக்காரி சோனாலியை எப்படி மடக்கி ஓத்தேன் என்று கூறியிருந்தேன் இது என் காமதேவடையுடன் ஏற்பட்ட இரண்டாவது அனுபவத்தினை பற்றிய கதை

வேலைக்காரி சோனாலிக்கு வி(ரு)ந்து

நண்பர்களே இது என் வாழ்வில் நடந்த முதல் காம அனுபவம் அழகிய இளம் வடநாட்டுவேலைக்காரியை மயக்கி காரில் வைத்து ஓத்த எனது மறக்க முடியாத முதல் அனுபவம்