வீடு கட்டிய மேஸ்திரி -3

இந்த பகுதியில் பிட்டறின் திட்டம் என்ன? அவற்கள் எப்படி பிட்டர் விட்டின் பெண்கலை ஓக்க போகின்றனர் என்பதை கதையாக தருகிரேன். முற்றிலும் கற்பனையே.

வீடு கட்டிய மேஸ்திரி -2

முதல் பாகத்தில் கொத்தனார் ஏன் அம்மாவின் குளிக்கும் வீடியோ அவர் போன் வைத்து என்னிடம் மாட்டி கொண்டார். இந்த பாகத்தில் என் சம்தத்தோடு என் அம்மாவை எப்படி ஓத்தார் என்பதே கதை. முற்றிலும் இது தகாத உறவு கற்பனை.

வீடு கட்டிய மேஸ்திரி – 1

விடு கட்டவரும்`கொத்தனார் எப்படி அந்த விட்டு பெண்களை மடக்கி மகன் சம்மதத்தோடு போடுறான். அதற்காக கொத்தனார் செய்யும் வேலை என இந்த பகுதி செல்கிறது .