உஷார் செய்த உஷா 2

பொறியல் வாங்க வந்து தன் கற்பை இழந்த மங்கை. இந்த முறை ஃபங்ஷன்க்கு போய் வருகிறேன் என்று சொல்ல வந்து மீண்டும் தன் கற்பை இழக்கிறாள். அதுவும் தன் கணவன் அருகில் இருக்கும் போதே இந்த ஓல் ஆட்டம் நடைபெறுகிறது.

உஷார் செய்த உஷா

தான் ஒரு ஆண்டி ரசித்து அவளை அடைய முயற்சி செய்து அவளை அனபவித்த பிறகு தான் அந்த ஆண்டியை கரெக்ட் செய்யவில்லை ஆண்டிதான் தன்னை கரெக்ட் செய்தது தெரியவந்தது.