நண்பனின் அழகு மனைவி – 4

எனது சிறந்த நண்பரின் மனைவியின் மயக்கத்தின் இறுதிப் பகுதிக்கு முந்தைய பகுதி இது. இது அனைத்தும் தொடங்கிய இரவைப் பற்றியது.

நண்பனின் அழகு மனைவி – 3

எனது நண்பனது மனைவியை ஒக்கும் தொடர் கதை இது. வாங்க இந்த பாகத்தில் மேலும் எப்படி அவளை அனுபவிக்கிறேன் என்று சொல்கிறேன்.

நண்பனின் அழகான மனைவி – 2

எனது நண்பரின் கவர்ச்சியான மனைவி பற்றிய இந்தக் கதையின் முதல் பகுதியைப் படித்து நிலைமையை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

நண்பனின் அழகு மனைவி – 1

ஒரு நண்பரின் மனைவியை தனது மனைவியை ஏமாற்றுவதற்கு மயக்குவதற்கு நீண்ட நேரம் எடுத்தது. கதையின் நீளம் காரணமாக, இது பல பகுதிகளாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது