மங்கையரின் மன்மத தேசம் – 2

கோட்டையை நோக்கி சென்ற ஆழப்புழையாள் அங்கு பாதுகாப்பாளை சந்தித்தபின் தென்கிழக்கில் இருந்த சிறு மாளிக்கைக்குள் நுழைந்து அங்கு ஒரு மன்மதனை காண்கிறாள். அதன் தொடர்ச்சி இந்த பகுதியில்..

மங்கையரின் மன்மத தேசம் – 1

காம தேசத்து இளவளரசான காம தேவன் எதிரி தேசத்தின் காம பிடியல் சிக்கி கொள்கிறான். அவனை மீட்க ஆழப்புழையாள் செல்கிறாள். அவள் வையாற்றின் கரையில் ஆண்மகனை காண்கிறாள். அதன் தொடர்ச்சி இந்த பகுதியில்…