மனைவிகள் மாற்றம் – 3

இந்த பாகத்தில் என் மனைவியின் தம்பி எப்படி என் மனைவியையும் நான் எப்படி அவனின் மனையையும் சில்மிஷம் செய்து ஓத்தோம் என்பதை பார்போம் வாருங்கள்.

மனைவிகள் மாற்றம் – 2

இந்த பாகத்தில் என் மனைவியின் தம்பி எப்படி என் மனைவியையும் நான் எப்படி அவனின் மனையையும் சில்மிஷம் செய்து ஓத்தோம் என்பதை பார்போம் வாருங்கள்.

மனைவிகள் மாற்றம் – 1

குடும்பத்திற்குள் மனைவிகளை மாற்றி மாற்றி அனுபவித்த நிஜத்தில் நடந்த எனக்கு மிகவும் தெரிந்த நண்பரின் வாழ்வில் நடந்த மற்றும் நடந்துக்கொண்டிருக்கும் நிஜ கதையை தான் நான் இதில் எழுதிருகிறேன்.