காம பசி அம்மா – 7

கூதி அரிப்பு எடுத்த அம்மக்களை பற்றிய கதை தொடர், காம பசியால் அவர்கள் எப்படி ஒத்தார்கள் ஓக்கப் பட்டார்கள் என்பதை இந்த தொடரில் எழுதி உள்ளேன் .

காம பசி அம்மா – 6

கூதி அரிப்பு எடுத்த அம்மக்களை பற்றிய கதை தொடர், காம பசியால் அவர்கள் எப்படி ஒத்தார்கள் ஓக்கப் பட்டார்கள் என்பதை இந்த தொடரில் எழுதி உள்ளேன் .

காம பசி அம்மா – 5

காம ஆசைகளுடன் இருக்கும் அம்மக்களை பற்றிய கதை தொடர், என்னிடம் ஐடியா கேட்டு என் நண்பர்கள் எப்படி அவர்களின் அம்மாவை ஓத்தார்கள் என்பதை இந்த தொடரில் சொல்கிறேன்

காம பசி அம்மா – 4

காம ஆசைகளுடன் இருக்கும் அம்மக்களை பற்றிய கதை தொடர், என்னிடம் ஐடியா கேட்டு என் நண்பர்கள் எப்படி அவர்களின் அம்மாவை ஓத்தார்கள் என்பதை இந்த தொடரில் சொல்கிறேன்

காம பசி அம்மா – 3

ஒரு அம்மாவுக்கு இருக்கும் காம ஆசைகளை பற்றிய கதை இது, என் கிட்ட ஐடியா கேட்டு என் நண்பர்கள் அவர்களின் அம்மாவை ஒத்தார்கள் என்று பார்க்க போகிறோம்.

காம பசி அம்மா – 2

காம ஆசைகளுடன் இருக்கும் அம்மக்களை பற்றிய கதை தொடர், என்னிடம் ஐடியா கேட்டு என் நண்பர்கள் எப்படி அவர்களின் அம்மாவை ஓத்தார்கள் என்பதை இந்த தொடரில் சொல்கிறேன்

காம பசி அம்மா – 1

காம பசியுடன் இருக்கும் அம்மக்களை பற்றிய ஒரு கதை தொடர். ஒவ்வொரு கதையும் வித்தியாசமான கதை ஆனால் உண்மையான கதை. இதில் என்னுடைய அம்மா மட்டுமல்ல, என்னிடம் ஐடியா கேட்டு கரெக்ட் செய்த என் நண்பர்களின் கதையும் கூட.