காதல் கொஞ்சம் காமம் கொஞ்சம் – 4

என் வாழ்வில் எனது அழகிய நினைவுகளை உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறேன், வாங்க தொடர்ந்து இந்த பாகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

காதல் கொஞ்சம் காமம் கொஞ்சம் – 3

என் மனைவி இப்போது உயிர் உடன் இல்லை, அவளுடன் வாழ்ந்த சிலஅழகிய பழைய நினைவுகளை நினைத்தே இந்த கதை எழுத்தி உள்ளேன், இந்த தளத்தில் என் Personal story எழுத காரணம், இந்த தொடரை படிக்கும் போது அது புரியும்.,

காதல் கொஞ்சம் காமம் கொஞ்சம் – 2

கணவனை இழந்த ஒரு மனைவியும் மனைவியை இழந்த கணவரும் இதை படித்து ஒரு முறை வாழ்வை த்ரயும்பி பார்க்கலாம்.

காதல் கொஞ்சம் காமம் கொஞ்சம் – 1

மனைவியை இழந்த ஒவ்வொரு கணவருக்கும், கணவனை இழந்த ஒவ்வொரு மனைவி மார்களுக்கும், என் வாழ்க்கை கதை அவர்கள் வழக்கையை ஒரு முறை திரும்பி பார்க்க படும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த தளத்தில் பதிவு செய்கிறேன்.,