எதிர்விட்டு பவித்ராவுடன் காமக்களியாட்டம் – 2

இந்த கதையில் எனக்கும் எதிர்விட்டு பவித்ரகும் இடையே நடந்த ஒரு எதிர்பாராத காம காகாளியாட்டத்தை உங்களுடன் பார்கிர்ந்து சொல்ல போகிறேன்.

எதிர்விட்டு பவித்ராவுடன் காமக்களியாட்டம் – 1

இந்த காம கதையில் என் எதிவீட்டு பவிதாவுக்கும் எனக்கு இடையே நடந்த எதிர்பாராத காம சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அவள் பாக்க ஐஸ்வரியா ராஜேஷ் போல இருப்பாள்.