என்னையும் என் கணவரையும் 2

இந்த பாகத்தில் ஹரிய எப்படி அவனுக கூட சேக்க போரானு அப்பறம் என் மாமா வ எப்படி சூடு ஏத்துரன்னு, அப்பறம் நானும் ஹரியும் சதிஷ்ட்டயும் ஐெகன்ட்டயும் எப்படி ஓலு வாங்குனனு சொல்ல போரன்,.

என்னையும் என் கணவரையும்

இந்த கதையில் ஒரு பொன்னு மாதிரி உள்ள ஒரு ஆள கல்யாணம் பன்னிட்டு நான் எப்படி ஓலு சுகம் அடைஞ்சன் னு, அப்பறம் என் புருஷனும் எப்படி ஓலு வாங்குனாரு னு சொல்ல போரன்,