என் அம்மாவை அனுபவித்த என் அண்ணன் பகுதி இரண்டு

இந்த கதையில் என் அண்ணன் என்னையும் என் அம்மாவையும் எப்படி ஒளுக்கிரான் என்பதை சொல்லும் கதை இந்த கதையை படிக்கும் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் நல்ல சுகத்தை அளிக்கும்

என் அம்மாவை அனுபவித்த என் அண்ணன் பகுதி ஒன்று

இந்த கதியில் என் அம்மாவை என் அண்ணன் ஏப்படி ஒளுக்கிரான் தற்கு என்ன செய்தான் என்பதை கூறுகிறேன் இந்த கதை உண்மையில் நடந்தது மக்களே என் அம்மா என் அண்ணன் பூலிற்கு அடிமை