கால்பாய் முதல் நாள் 2

சென்ற பாகத்தில் தொடர்ச்சி, அவளுடைய உதவிய கார் டிரைவரை நீக்கிவிட்டு என்னை அவளது கார் டிரைவராக மாற்றினாள். சம்பளம் நல்லா தூக்கியும் கொடுத்தால், இளம் பெண்கள் காம கதைகள்.

கால்பாய் முதல் நாள்

இந்த தமிழ் காமகதயைல் நான் கல்லூரியை முடித்துவிட்டு சும்மா இருக்கும்போது காமவெறி தளத்தில் கதை படிக்கும்போது கிடைத்த கால்பாய் அனுபவம் இது.