ஆண்டியை ஓத்த டெய்லர் – 3

இந்த கதையில் டெய்லர் கடையில் நடந்த சம்பவத்தை உங்களிடம் கூறுகிறேன். எப்படி டெய்லர் ஆண்டி யை போட்டார் என்பதை உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

ஆண்டியை ஓத்த டெய்லர் – 2

இந்த கதையில் டெய்லர் கடையில் நடந்த சம்பவத்தை உங்களிடம் கூறுகிறேன். வாங்க எப்படி டைலர் ஆண்டியை போட்டார் என்று தொடர்வோம்.

ஆண்டியை ஓத்த டெய்லர் – 1

இந்த கதையில் டெய்லர் கடையில் நடந்த சம்பவத்தை உங்களிடம் கூறுகிறேன். இந்த கதையில் தவறுகள் இருந்தால் என்னை மன்னித்து விடுங்கள்.