அந்த ஒரு நாள் – 3

கார்த்திக்கின் அம்மா அவள் எப்படி கார்த்தியின் அடிமை ஆனால், அந்த ஒரு நாளில் என்ன நடந்தது என்று போன பகுதியில் சொன்னாள். இந்த பகுதியில் தொடர்ந்து அவன் அப்பா அந்த ஒரு நாளில் என்ன செய்தார்.. பார்ப்போம்.

அந்த ஒரு நாள் – 2

இந்த பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக அவள் இவ்வளவு நாள் அம்மாவேண்டு அழைத்த மகன் இப்போ இப்படி அசிங்கமா ச்சே என்று நினைக்க ஆரம்பிக்க தொடர்கிறது.

அந்த ஒரு நாள் – 1

பல நாட்களுக்கு உங்களுக்காக எழுதும் கதை இது ஒரு குடும்பத்தில் நடக்கும் காம சுக வேதனைகளை காமம் சற்று தூக்கோகவே இருக்கும்படி எழுதி இருக்கிறேன்.