அண்ணியின் துன்பத்தில் கைகோர்த்து அதன்பின் ஊடலும் கூடலும் – 3

இது ஒரு தகாத குடும்பஉறவு முறையில் சேராத ஒரு கா(தல்)(ம) கதை காரணம் காதலால் உண்டாகும் காமம் ஒருபோதும் காமத்தில் சேராதது அது முன் ஊடலில் தொடங்கி பின் கூடலில் கூடி காதல் என்ற கரைசேரும்.

அண்ணியின் துன்பத்தில் கைகோர்த்து அதன்பின் ஊடலும் கூடலும் – 2

அன்னிக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தில் நான் கை கோர்க்க அதன் பின் அதுவே எப்படி ஊடலும் கூடலும் என்று ஆனது என்று பார்ப்போம்.

அண்ணியின் துன்பத்தில் கைகோர்த்து அதன்பின் ஊடலும் கூடலும் – 1

இது ஒரு தகாத குடும்பஉறவு முறையில் சேராத ஒரு கா(தல்)(ம) கதை காரணம் காதலால் உண்டாகும் காமம் ஒருபோதும் காமத்தில் சேராதது அது முன் ஊடலில் தொடங்கி பின் கூடலில் கூடி காதல் என்ற கரைசேரும்.